principal

[ˈprɪnsəp(ə)l] [ˈprɪnsəp(ə)l]

adj. 最重要的,首要的;本金的,母金的

n. <美>(美国公立中小学的)校长;<英>(英国的)大学校长,学院院长;(企业或机构的)负责人;(音乐会、戏剧、芭蕾舞剧、歌剧中的)主角演员;(管弦乐队每一乐器组的)首席演奏者;(有利息的)本金,资金;(法律和商业事务中的)当事人,委托人;关键人物;(某些行业)完全合格的开业者;<英>(负责某一部门的)高级公务员;主犯,首犯;<史>决斗者;(支撑檩的)主椽;(管风琴的)主音栓

[ 复数:principals]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-31 23:28:11 2023-04-01 00:23:00 2023-03-31 23:13:16 2023-03-31 23:11:08 2023-03-31 23:12:17 2023-03-31 23:28:00 2023-03-31 22:13:19 2023-04-01 00:20:08 2023-04-01 00:18:33 2023-03-31 22:59:37 2023-03-31 23:54:17 2023-03-31 22:13:26 2023-03-31 23:31:12 2023-03-31 23:10:26 2023-03-31 22:21:23 2023-04-01 00:38:33 2023-03-31 22:39:40 2023-04-01 00:06:18 2023-03-31 22:52:43 2023-04-01 00:03:24