yellow

[ˈjeləʊ] [ˈjeloʊ]

adj. 黄的,黄色的;黄色人种的,黄皮肤的;<非正式>胆怯的;(新闻报道)夸张失实的,耸人听闻的;黄色危险警报的;嫉妒的,猜疑的

n. 黄色,黄颜料;黄色衣服,黄色衣料;(运动或比赛中的)黄色球,黄色物(尤指斯诺克的黄球);黄蛾(或黄蝴蝶);(植物的)黄化病

v. (使)变黄

[ 复数:yellows 第三人称单数:yellows 现在分词:yellowing 过去式:yellowed 过去分词:yellowed 比较级:yellower 或:moreyellow 最高级:yellowest 或:mostyellow]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-30 18:09:03 2023-03-30 16:57:13 2023-03-30 18:39:56 2023-03-30 18:50:53 2023-03-30 18:05:00 2023-03-30 18:55:52 2023-03-30 17:06:38 2023-03-30 17:07:48 2023-03-30 16:59:21 2023-03-30 17:50:50 2023-03-30 18:34:02 2023-03-30 18:41:36 2023-03-30 18:20:33 2023-03-30 17:42:28 2023-03-30 17:29:49 2023-03-30 16:36:00 2023-03-30 16:43:53 2023-03-30 17:39:58 2023-03-30 16:37:22 2023-03-30 17:21:13